Kontakt
Tel: +42141500 32 54
Mobil: +421907454341
e-mail: tosmart@tosmart.sk

Národná ulica 3
010 01 ŽILINA

Ako si objednať zájazd

Ak chcete objednať zájazd postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1.       Z ponuky služieb, ktoré Vám zašleme podľa Vašich požiadaviek (destinácia, počet osôb a zloženie izieb, pri deťoch aj dátumy narodenia detí, spôsob dopravy, systém stravovania, kategória ubytovania) na Vašu e-mailovú adresu, si vyberte, čo Vás zaujíma.

2.       Na telefónnom čísle +421907454341 kontaktujte našu pracovníčku, ktorá vám podá podrobné informácie o pobyte (ceny za deti, dalšie zľavy, kompletnú ponuku služieb atď.), ale hlavne Vám overí, či sú ešte požadované miesta na zájazde voľné .

3.       na Váš  e-mail  Vám zašleme predvyplnenú záväznú prihlášku, ktorú doplňte vlastnými údajmi (mená, čísla pasov, rodné čísla atď.) a podpíšte.

4.       Spolu so záväznou přihláškou obdržíte i „Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazde“ tej CK, s ktorou pocestujete. Tieto podmienky si prečítajte a podpíšte.

5.       Podpísanú zmluvku naskenujte a zašlite na náš e-mail tosmart@tosmart.sk

6.       Úhradu za zájazd vložte na účet cestovnej agentúry TO SMART v Tatrabanke a.s., číslo účtu 2624535969 kód banky 1100.
          SK4511000000002624535969,  SWIFT: TATRSKBX

7.       Ako variabilný symbol uveďte číslo rezervácie, ktoré nájdete na nami zaslanej záväznej prihláške.

8.       Vyplnenú a podpísanú záväznú prihlášku, podpísané „Všeobecné podmienky účasti na zájazde“ a kópiu pokladničnej zloženky z banky zašlite na náš email.

9.       Je nutné dodržať rezervačnú dobu, ktorú Vám naša pracovníčka oznámi.

10.     Minimálne 7 dní pred uskutočnením zájazdu vám budú zaslané podrobné pokyny.


S nami môžete uskutočniť svoje sny a cestovať do všetkých kútov sveta:-)

 

Všeobecné obchodné podmienky
Obchodné meno: Ing. Katarína Turčanová – TO SMART

Zapísaná v ŽR pod číslom 511 – 26233, zo dňa 30.10.2002

Sídlo: Rosina 627, 013 22 Rosina

Kontaktná adresa- adresa prevádzky: Národná 3, 010 01 Žilina

Zastúpená: Ing. Katarínou Turčanovou

IČO: 40 135 519

DIČ: 1046582977

Nie som platca DPH

Účet: Tatrabanka a.s Žilina

Číslo účtu: 2624535969/1100    SK4511000000002624535969

SWIFT: TATRSKBX

Tel.: 041/500 3254, +421907454341

e-mail: tosmart@tosmart.sk

www.tosmart.sk, www.smarttravel.sk
 

Kontrolný orgán:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj 
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68 
fax č. 041/763 21 39

1. Objednávka

Cestovná agentúra zriaďuje  autorizovaný predaj zájazdov cestovných kancelárií, s ktorými uzavrela riadnu zmluvu o sprostredkovaní predaja zájazdov. Klient je informovaný o cestovnej kancelárii, ktorá organizuje vybraný zájazd, pri objednaní zájazdu.

 

Zájazdy typu First Minute podliehajú platobným podmienkam cestovnej kancelárie,ktorá je organizátorom.Výšku zálohy určuje výšku zľavy, obvykle je potrebné uhradiť zálohu vo výške 50% z celkovej ceny zájazdu.Doplatok je potrebné uhradiť najneskôr kalendárny mesiac pred dňom nástupu na dovolenkový pobyt. Ale vždy pri konkrétnom prípade klienta informujeme podľa podmienok tej ktorek organizujúcej CK.


Zájazdy typu Last Minute podliehajú platobným podmienkam cestovnej kancelárie,ktorá je organizátorom s ohľadom na počet dní do odchodu na zájazd.Obvykle je potrebné uhradiť celkovú cenu zájazdu hneď pri podpise Zmluvy o obstaraní zájazdu.


Rezervácia zájazdu podlieha podmienkam danej cestovnej kancelarie. Rezervácia First Minute je obvykle možná bez zálohy 3 dni.Rezervácia Last Minute je možná 1-3 hodiny.v prípade,že objednávateľ nedodrží uvedenú lehotu potvrdením a zároveň podpisom cestovnej zmluvy a neuhradí požadovanú cenu zájazdu je cestovná agentúra  oprávnená rezerváciu zrušiť.


U niektorých zájazdov je nutné vyžiadať zájazd najskôr u partnera cestovnej kancelárie v destinácii (hotel v zahraničí a pod.). V takomto prípade je cestovná agentúra oprávnená požadovať podľa podmienok danej cestovnej kancelárie zálohu až 100% ešte pred rezerváciou zájazdu, ktorá pri úspešnej rezervácii je ihneď záväznou a vzťahujú sa na ňu ihneď storno podmienky danej cestovnej kancelárie. V prípade neúspešnej rezervácie  (nevyžiadanie) sa vždy vracia záloha v plnej výške, pokiaľ si zákazník nevyberie iný zájazd.
 

Cestovná zmluva nadobúda účinnosť dňom písomného potvrdenia zo strany cestovnej kancelárie a doručením objednávateľovi.Objednávateľ zároveň obdrží údaje potrebné k úhrade.

 

Po podpise cestovnej zmluvy sa na stornovanie zájazdu vzťahujú stornovacie podmienky danej cestovnej kancelárie.

Odstúpenie od  zmluvy /storno/ musí byť vykonané výhradne písomnou formou s podpisom objednávateľa a doručením cestovnej agentúre . Cestovná agentúra potvrdí prijatie storna v deň jeho prevzatia.

Cestovná agentúra si vyhradzuje právo odmietnuť klienta, ktorý opakovane zasiela objednávky neúplne alebo nesprávne vyplnené alebo také, ktoré vyplní s vedomím, že zájazd úmyselne neobjedná. Taktiež môže cestovná agentúra odmietnuť zákazníka, ktorý nezaplatí zálohu alebo čiastku po potvrdení rezervácie alebo nezašle späť podpísanú Zmluvu o obstaraní zájazdu bez udania dôvodu vo viac ako jednom prípade.


Každý cestujúci je povinný mať so sebou do zahraničia platný cestovný doklad, za ktorý si zodpovedá sám. Každý cestujúci je povinný overiť si dôležité informácie súvisiace so vstupom do vybranej destinácie , prípadne štátov, ktoré pri pozemnej doprave do vybranej destinácie prechádzajú. Vízové formality si musí klient zaistiť sám ešte pred vycestovaním. Poprípade radi poradíme a pomôžeme pri ich vybavovaní. Za ne/udelenie víza cestujúcemu nenesie cestovná agentúra/cestovná kancelária žiadnu zodpovednosť. Pre rôzne destinácie je stanovená odlišná minimálna platnosť cestovného dokladu (obvykle vyjadrená v mesiacoch po návrate z destinácie). Bližšie informácie nájdete na stránkach Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky na www.mzv.sk . Taktiež sú cestujúci povinní si pred objednaním zájazdu skontrolovať vízové, bezpečnostné a ďalšie podmienky pre vstup do krajiny, vrátane situácie v destinácii.


Potrebné doklady –pokyny, vouchery, letenky a pod. obdrží zákazník od  cestovnej agentúry alebo cestovnej kancelárie. Doklady sú odosielané obvykle cca 3-5 dní pred odjazdom alebo môžu byť predané klientovi až priamo na letisku.
 

2. Platba

Cenu služieb, detaily o spôsobe a termíne platby oznámi a dohodne CA  s klientom spolu s oznámením o vykonaní nezáväznej rezervácie. Úhradu zálohy alebo ceny za služby je potrebné zo strany klienta vykonať do dohodnutého termínu po podpísaní zmluvy o obstaraní zájazdu.
Pri platbe zájazdov, ktoré sú objednávané skôr ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu, zaplatí zákazník spravidla 50 percent z jeho plnej ceny, a následne potom spravidla jeden kalendárny mesiac pred odjazdom, doplatí zvyšnú sumu do plnej ceny zájazdu. Presný dátum doplatku oznámi CA  klientovi na základe všeobecných zmluvných podmienok partnerskej CK, ktorý zájazd organizuje pri podpise zmluvy o obstaraní zájazdu.
Zájazdy typu "last minute" a zájazdy objednávané menej ako jeden mesiac pred jeho uskutočnením , hradí zákazník jednorázovo plnú sumu zájazdu a to vkladom na účet CA v pobočke príslušnej banky, prípadne bankovým prevodom, ak má klient účet v rovnakej banke ako CA .
Klient si ako doklad o platbe musí ponechať výpis z účtu, prípadne doklad o zaplatení vydaný bankou.
Objednávka sa považuje za zaplatenú v momente pripísania danej finančnej čiastky na účet CA .
CA  neručí za splnenie záväzku zastúpených CK, s ktorými sprostredkoval uzavretie zmluvy. CA  nezodpovedá za škody spôsobené zmenou menového kurzu, časovým nesúladom medzi bankovým prevodmi, resp. za následky oneskorených platieb. V prípade nesplnenia záväzkov zastúpených CK sa reklamácie uplatňujú podľa podu 5. a 6.

3. Záväzky strán

CA Ing.Katarína Turčanová - TO SMART sa zaväzuje:

- sprostredkovať uzavretie zmluvy s takými kritériami služby, ktoré boli dohodnuté s klientom, boli záväzne objednané a v dohodnutej cene,
- zabezpečiť doručenie dodatočných informácií a pokynov (najmä pokynov k zájazdu) a dopravných cenín, ak nie sú odovzdávané priamo zastúpenou CK.

Klient sa zaväzuje:

- poskytnúť úplné a pravdivé údaje o osobe objednávateľa a účastníkoch zájazdu, ktoré sú potrebné k uzavretiu zmluvy,
- bezodkladne informovať o zmenách osobných údajov objednávateľa alebo zúčastnených osôb (najmä zmenu mena a priezviska, adresy, telefonického kontaktu, čísla pasu a pod.),
- zaplatiť za objednané služby dojednanú cenu v dohodnutom čase.

4. Cestovné doklady

Potrebné doklady (vouchery, letenky, a pod.) obdrží zákazník od CA alebo zastúpenej CK. Závisí od termínu a zemi, v ktorej má zaplatený pobyt. Všetky doklady sú doručené najneskôr týždeň pred odjazdom s výnimkou dokladov (ako napr. letenky), ktoré možu byť odovzdané až na letisku.

5. Reklamácie

Reklamácia: 

Cestovná agentúra  podľa zákona  nezodpovedá za služby poskytnuté cestovnou kanceláriou a teda nevybavuje v jej mene reklamácie, ale je samozrejme nápomocná klientovi. Prijatie reklamácie cestovná agentúra potvrdí pečiatkou s dátumom prijatia a podpisom. Bezprostredne  ju odošle na vybavenie príslušnej cestovnej kancelárii. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami, je cestovná kancelária povinná odpovedať písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie.

V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb je nižšia, ako bolo dohodnuté v zmluve o zájazde, vzniká objednávateľovi právo na reklamáciu.Klient  je povinný uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bez zbytočného odkladu, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu danej cestovnej kancelárie tak, aby mohla byť vykonaná okamžitá náprava. Zástupca cestovnej kancelárie  je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď, v rámci svojej kompetencie.


Ak nie je možné okamžite vybaviť reklamáciu a vykonať nápravu, spíše zástupca cestovnej kancelárie s klientom písomný záznam s označením zájazdu, reklamujúcej osoby a predmetu reklamácie. Záznam podpíše zástupca cestovnej kancelárie  alebo dodávateľa služby a reklamujúci, ktorý dostane jeden exemplár písomného záznamu si svoje nároky z reklamácie môže uplatniť v danej cestovnej kancelárii sám alebo prostredníctvom cestovnej agentúry osobne, emailom na tosmart@tosmart.sk alebo poštou na adresu agentúry, ktorá je povinná postúpiť doručený podnet cestovnej kancelárii bezodkladne.
 

Reklamácia musí obsahovať nasledovné údaje:.
a) údaje potrebné na identifikáciu zájazdu: /číslo zmluvy, mená cestujúcich, termín pobytu, destinácia, názov ubytovania, iné/
b) dátum uzatvorenia zmluvy
c) názov cestovnej kancelárie, s ktorou bola zmluva uzavretá
d) popis reklamovaných služieb
e) kontaktné údaje klienta, bankové spojenie
f) reklamačný protokol z miesta pobytu najlepšie potvrdený delegátom, prípadne fotografie

 

 Alternatívny spôsob riešenia sporov

1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: tosmart@tosmart.sk

2. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

- ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;

- ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

7. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

8. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.


6. Storno podmienky

Na zrušenie záväznej objednávky sa vzťahujú storno poplatky zastúpenej CK v zmysle jej VOP. Zrušenie (Storno) objednávky je vždy potrebné vykonať písomnou formou, čomu môže predchádzať oznámenie elektronickými komunikačnými prostriedkami. Vrátenie uhradenej platby sa vykoná do 7 pracovných dní, po odpočítaní prípadných storno poplatkov bankovým prevodom na účet klienta.

7. Spracovávanie osobných údajov

Objednávateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení si je vedomý práv a povinností týkajúcich sa získavania a spracovávania osobných údajov. Zároveň podpísaním Zmluvy udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v Zmluve CK ako aj ňou určeným osobám, za účelom zabezpečovania a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi a vyššie uvedeným zákonom, a to na dobu potrebnú k zabezpečovaniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a CK, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom CK a cezhraničného prenosu osobných údajov do krajiny pobytu resp. tranzitu, a to i v prípade, že tieto krajiny nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany za predpokladu, že poskytnutie týchto údajov je nevyhnutnou podmienkou zabezpečenia zmluvných služieb pre objednávateľa. Odvolanie súhlasu je možné po predchádzajúcej dohode objednávateľa s CK. Vyššie uvedené prehlásenie a súhlas objednávateľ udeľuje aj v mene ostatných objednávateľov zájazdu, a to na základe zákona a ich písomného súhlasu, o ktorom vyhlasuje, že ním preukázateľne disponuje. Objednávateľ zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré poskytol za účelom uzavretia Zmluvy.  prehlasujeme, že s týmito údajmi nakladáme v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. 

Platné od 25.5.2018

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie)

Cestovná agentúra Ing.Katarína turčanová - TO SMART ďalej len Smart Travel k osobným údajom klientov pristupuje zodpovedne a dodržiava pravidlá stanovené platnou európskou legislatívou a tak primerane chráni osobné údaje svojich klientov. Podľa predmetného Nariadenia si vás dovoľujeme informovať o nasledovných skutočnostiach:

 

1) Prevádzkovateľ osobných údajov:

Spoločnosť Ing.Katarína Turčanová - TO SMART je spoločnosť založená a existujúca podľa slovenského práva, so sídlom Rosina 627,01322 Rosina, IČO: 40135519, Zapísaná v ŽR pod číslom 511 – 26233, zo dňa 30.10.2002 (ďalej len „Spoločnosť“)

 

2) Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Adresa na zasielanie písomností: Národná 3, 01001 Žilina
Telefonický kontakt: +421 907454341
Emailový kontakt: tosmart@tosmart.sk
webové sídlo: www.tosmart.sk, www.smarttravel.sk

 

3) Účely a právne základy spracúvania osobných údajov klientov:

Spoločnosť Smart travel spracúva osobné údaje dotknutých osôb – klientov (objednávateľov služieb cestovného ruchu) a zástupcov klientov na nasledovné účely:

 • Hlavným účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie služieb cestovného ruchu, najmä zabezpečenie zájazdu, ktorý je predmetom uzatvorenej Zmluvy o obstarávaní zájazdu. Právnym základom na takéto spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvy, resp. oprávnený záujem pre spolucestujúcich, resp. cestujúcich, v prospech ktorých bola zmluva uzatvorená.
 • Spracúvanie osobných údajov na účel vybavovanie prípadných reklamácií, kde právnym základom je zákonná povinnosť spoločnosti založená osobitným predpisom.
 • Spracúvanie osobných údajov na účel vedenia účtovnej agendy a archivácie, kde je právnym základom zákonná povinnosť spoločnosti založená osobitným predpisom.
 • Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa napr. pri obhajobe právnych nárokov vyplývajúcich zo zmluvy alebo pri vymáhaní pohľadávok.
 • Spracúvanie osobných údajov za účelom poskytovania Vernostného programu – bonusových a vernostných zliav do budúcna , kde je právnym základom oprávnený záujem klientov spoločnosti ako aj písomný súhlas klientov na takéto spracúvanie.
 • Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely - zasielanie newsletterov a spotrebiteľské súťaže. Súhlas na marketingové účely je dobrovoľný a kedykoľvek odvolateľný.

4) Kategórie dotknutých osobných údajov:

a) vyhľadávanie na webe
- lokalita
- IP adresa
- operačný systém
- prehliadač
- príchodová stránka/priama návšteva

b) komunikácia na online chate
- lokalita
- IP adresa
- meno a priezvisko klienta
- e-mailová adresa
- telefón

c) objednanie zájazdu
- lokalita
- IP adresa
- meno a priezvisko
- e-mailová adresa
- telefón
- meno a priezvisko objednávateľa a cestujúcich
- dátumy narodenia účastníkov
- adresy bydliska účastníkov

d) údaje, ktoré môžu byť dožiadané
- štátne občianstvo cestujúcich
- číslo pasu/ID karty
- sken pasu (vybanie vstupných víz)
- obmedzenia pre nástup a výstup z dopravného prostriedku
- požiadavky na špeciálne vybavenie ubytovacieho zariadenia
- požiadavky na dietetickú stravu počas prepravy a pobytu
- požiadavky na asistenciu
- iné zdravotné obmedzenia cestujúcich
- rodné číslo (vybavenie víz)
- údaje o bankovom účte (vratky, preplatky, reklamácie, identifikácia platby)
- údaje o poskytnutom ošetrení a zdravotnom stave pre potreby likvidácie poistnej události, resp. uzatvorenie poistnej zmluvy
- fotografie cestujúcich (vybavenie vstupných víz)

5) Príjemcovia osobných údajov:

Osobné údaje sú poskytované výhradne zmluvným dodávateľom požadovaných služieb cestovného ruchu - dopravcovia, partneri zabezpečujúci ubytovanie a stravu, zabezpečovateľom poistenia a asistenčných služieb a poskytovatelia objednaných doplnkových služieb cestovného ruchu.

6) Prenos osobných údajov do 3. krajín:

K prenosu osobných údajov do tretích krajín dochádza, vždy len v nevyhnutnom rozsahu, v prípade možností v šífrovanej podobe pri zachovaní podmienok GDPR.

7) Doba uchovávania osobných údajov?

Podľa Účelu, na ktorý sa osobné údaje spracovávajú. Mimimálne však na dobu 2 roky od návratu zo zájazdu, maximálne na dobu vyžadovanú príslušným osobitným zákonom. V prípade udelenia súhlasu so spracovaním na marketingové účely na dobu 5 rokov resp. do odvolania tohto súhlasu.

8) Práva dotknutej osoby:

 • právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú - právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov,
 • právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú,
 • právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, v prípade, že sú splnené podmienky na ich výmaz a ďalej neexistuje zákonná povinnosť resp. oprávnený záujem na ich ďalšie spracúvanie,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a to na účel marketingu, vernostného programu príp. spotrebiteľskej súťaže,
 • právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ak tomu nebránia žiadne zákonné prekážky,
 • právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. +4212 32313220, www.dataprotection.gov.sk.

Vyššie uvedené práva máte ako dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti. Dotknutá osoba je povinná oznámiť prevádzkovateľovi, všetky zmeny v jej osobných údajoch a to bezodkladne po ich zmene.

9) Informácie o zdroji osobných údajov: osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby sú získané z nasledovného zdroja:
- všetky osobné údaje poskytuje samotný klient pri uzatváraní zmluvného vzťahu, alebo ním písomne na to poverený zástupca.
 

Krajiny

Zobraziť všetky »


Osvedčenie SACKA

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 25,15 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,44 HRK
Turecká lira  EUR 6,53 TRY
Americký dolar  EUR 1,11 USD

Zobraziť všetky »

Nenašli ste, čo hľadáte?