Kontakt
Tel: +42141500 32 54
Mobil: +421907454341
e-mail: tosmart@tosmart.sk

Národná ulica 3
010 01 ŽILINA

Ako si objednať zájazd

Ak chcete objednať zájazd postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1.       Z ponuky služieb, ktoré Vám zašleme podľa Vašich požiadaviek (destinácia, počet osôb a zloženie izieb, pri deťoch aj dátumy narodenia detí, spôsob dopravy, systém stravovania, kategória ubytovania) na Vašu e-mailovú adresu, si vyberte, čo Vás zaujíma.

2.       Na telefónnom čísle 041/500 32 54 kontaktujte našu pracovníčku, ktorá vám podá podrobné informácie o pobyte (ceny za deti, dalšie zľavy, kompletnú ponuku služieb atď.), ale hlavne Vám overí, či sú ešte požadované miesta na zájazde voľné .

3.       na Váš  e-mail  Vám zašleme predvyplnenú záväznú prihlášku, ktorú doplňte vlastnými údajmi (mená, čísla pasov, rodné čísla atď.) a podpíšte.

4.       Spolu so záväznou přihláškou obdržíte i „Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazde“ tej CK, s ktorou pocestujete. Tieto podmienky si prečítajte a podpíšte.

5.       Podpísanú zmluvku naskenujte a zašlite na náš e-mail tosmart@tosmart.sk

6.       Úhradu za zájazd vložte na účet cestovnej agentúry TO SMART v Tatrabanke a.s., číslo účtu 2624535969 kód banky 1100.
          SK4511000000002624535969,  SWIFT: TATRSKBX

7.       Ako variabilný symbol uveďte číslo rezervácie, ktoré nájdete na nami zaslanej záväznej prihláške.

8.       Vyplnenú a podpísanú záväznú prihlášku, podpísané „Všeobecné podmienky účasti na zájazde“ a kópiu pokladničnej zloženky z banky zašlite na náš email.

9.       Je nutné dodržať rezervačnú dobu, ktorú Vám naša pracovníčka oznámi.

10.     Minimálne 7 dní pred uskutočnením zájazdu vám budú zaslané podrobné pokyny.


S nami môžete uskutočniť svoje sny a cestovať do všetkých kútov sveta:-)

 

Všeobecné zmluvné podmienky: 
 

Cestovná agentúra zriaďuje  autorizovaný predaj zájazdov cestovných kancelárií, s ktorými uzavrela riadnu zmluvu o sprostredkovaní predaja zájazdov. Klient je informovaný o cestovnej kancelárii, ktorá organizuje vybraný zájazd, pri objednaní zájazdu.

 

Zájazdy typu First Minute podliehajú platobným podmienkam cestovnej kancelárie,ktorá je organizátorom.Výšku zálohy určuje výšku zľavy, obvykle je potrebné uhradiť zálohu vo výške 50% z celkovej ceny zájazdu.Doplatok je potrebné uhradiť najneskôr kalendárny mesiac pred dňom nástupu na dovolenkový pobyt. Ale vždy pri konkrétnom prípade klienta informujeme podľa podmienok tej ktorek organizujúcej CK.


Zájazdy typu Last Minute podliehajú platobným podmienkam cestovnej kancelárie,ktorá je organizátorom s ohľadom na počet dní do odchodu na zájazd.Obvykle je potrebné uhradiť celkovú cenu zájazdu hneď pri podpise Zmluvy o obstaraní zájazdu.


Rezervácia zájazdu podlieha podmienkam danej cestovnej kancelarie. Rezervácia First Minute je obvykle možná bez zálohy 3 dni.Rezervácia Last Minute je možná 1-3 hodiny.v prípade,že objednávateľ nedodrží uvedenú lehotu potvrdením a zároveň podpisom cestovnej zmluvy a neuhradí požadovanú cenu zájazdu je cestovná agentúra  oprávnená rezerváciu zrušiť.


U niektorých zájazdov je nutné vyžiadať zájazd najskôr u partnera cestovnej kancelárie v destinácii (hotel v zahraničí a pod.). V takomto prípade je cestovná agentúra oprávnená požadovať podľa podmienok danej cestovnej kancelárie zálohu až 100% ešte pred rezerváciou zájazdu, ktorá pri úspešnej rezervácii je ihneď záväznou a vzťahujú sa na ňu ihneď storno podmienky danej cestovnej kancelárie. V prípade neúspešnej rezervácie  (nevyžiadanie) sa vždy vracia záloha v plnej výške, pokiaľ si zákazník nevyberie iný zájazd.
 

Cestovná zmluva nadobúda účinnosť dňom písomného potvrdenia zo strany cestovnej kancelárie a doručením objednávateľovi.Objednávateľ zároveň obdrží údaje potrebné k úhrade.

 

Po podpise cestovnej zmluvy sa na stornovanie zájazdu vzťahujú stornovacie podmienky danej cestovnej kancelárie.

Odstúpenie od  zmluvy /storno/ musí byť vykonané výhradne písomnou formou s podpisom objednávateľa a doručením cestovnej agentúre . Cestovná agentúra potvrdí prijatie storna v deň jeho prevzatia.

Cestovná agentúra si vyhradzuje právo odmietnuť klienta, ktorý opakovane zasiela objednávky neúplne alebo nesprávne vyplnené alebo také, ktoré vyplní s vedomím, že zájazd úmyselne neobjedná. Taktiež môže cestovná agentúra odmietnuť zákazníka, ktorý nezaplatí zálohu alebo čiastku po potvrdení rezervácie alebo nezašle späť podpísanú Zmluvu o obstaraní zájazdu bez udania dôvodu vo viac ako jednom prípade.


Každý cestujúci je povinný mať so sebou do zahraničia platný cestovný doklad, za ktorý si zodpovedá sám. Každý cestujúci je povinný overiť si dôležité informácie súvisiace so vstupom do vybranej destinácie , prípadne štátov, ktoré pri pozemnej doprave do vybranej destinácie prechádzajú. Vízové formality si musí klient zaistiť sám ešte pred vycestovaním. Poprípade radi poradíme a pomôžeme pri ich vybavovaní. Za ne/udelenie víza cestujúcemu nenesie cestovná agentúra/cestovná kancelária žiadnu zodpovednosť. Pre rôzne destinácie je stanovená odlišná minimálna platnosť cestovného dokladu (obvykle vyjadrená v mesiacoch po návrate z destinácie). Bližšie informácie nájdete na stránkach Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky na www.mzv.sk . Taktiež sú cestujúci povinní si pred objednaním zájazdu skontrolovať vízové, bezpečnostné a ďalšie podmienky pre vstup do krajiny, vrátane situácie v destinácii.


Potrebné doklady –pokyny, vouchery, letenky a pod. obdrží zákazník od  cestovnej agentúry alebo cestovnej kancelárie. Doklady sú odosielané obvykle cca 3-5 dní pred odjazdom alebo môžu byť predané klientovi až priamo na letisku.
 

Osobné údaje

 

Objednávateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení si je vedomý práv a povinností týkajúcich sa získavania a spracovávania osobných údajov. Zároveň podpísaním Zmluvy udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v Zmluve CK ako aj ňou určeným osobám, za účelom zabezpečovania a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi a vyššie uvedeným zákonom, a to na dobu potrebnú k zabezpečovaniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a CK, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom CK a cezhraničného prenosu osobných údajov do krajiny pobytu resp. tranzitu, a to i v prípade, že tieto krajiny nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany za predpokladu, že poskytnutie týchto údajov je nevyhnutnou podmienkou zabezpečenia zmluvných služieb pre objednávateľa. Odvolanie súhlasu je možné po predchádzajúcej dohode objednávateľa s CK. Vyššie uvedené prehlásenie a súhlas objednávateľ udeľuje aj v mene ostatných objednávateľov zájazdu, a to na základe zákona a ich písomného súhlasu, o ktorom vyhlasuje, že ním preukázateľne disponuje. Objednávateľ zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré poskytol za účelom uzavretia Zmluvy.  prehlasujeme, že s týmito údajmi nakladáme v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. 

Reklamácia: 

 

Cestovná agentúra podľa zákona nezodpovedá za služby poskytnuté cestovnou kanceláriou a teda nevybavuje v jej mene reklamácie. Prijatie reklamácie cestovná agentúra potvrdí  pečiatkou s dátumom prijatia a podpisom. Bezprostredne  ju odošle na vybavenie príslušnej cestovnej kancelárii. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami, je cestovná kancelária povinná odpovedať písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie.

V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb je nižšia, ako bolo dohodnuté v zmluve o zájazde, vzniká objednávateľovi právo na reklamáciu.Klient  je povinný uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bez zbytočného odkladu, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu danej cestovnej kancelárie tak, aby mohla byť vykonaná okamžitá náprava. Zástupca cestovnej kancelárie  je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď, v rámci svojej kompetencie.


Ak nie je možné okamžite vybaviť reklamáciu a vykonať nápravu, spíše zástupca cestovnej kancelárie s klientom písomný záznam s označením zájazdu, reklamujúcej osoby a predmetu reklamácie. Záznam podpíše zástupca cestovnej kancelárie  alebo dodávateľa služby a reklamujúci, ktorý dostane jeden exemplár písomného záznamu.


Svoje nároky z reklamácie musí klient  uplatniť v danej cestovnej kancelárii bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy.

 

Reklamácia musí obsahovať nasledovné údaje:.
a) údaje potrebné na identifikáciu zájazdu: /číslo zmluvy, mená cestujúcich, termín pobytu, destinácia, názov ubytovania, iné/
b) dátum uzatvorenia zmluvy
c) názov cestovnej kancelárie, s ktorou bola zmluva uzavretá
d) popis reklamovaných služieb
e) kontaktné údaje klienta, bankové spojenie
f) reklamačný protokol z miesta pobytu najlepšie potvrdený delegátom, prípadne fotografie

 


 

Krajiny

Zobraziť všetky »


Osvedčenie SACKA

Počasie

Bulharsko
dnes:   24 °C
Egypt
dnes:   37 °C
Grécko
včera:   29 °C
Chorvátsko
dnes:   28 °C
Maďarsko
včera:   26 °C
Taliansko
dnes:   29 °C

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 25,77 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,39 HRK
Turecká lira  EUR 5,52 TRY
Americký dolar  EUR 1,17 USD

Zobraziť všetky »